Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

KO E HĀ ʻA E MAAMA ʻO E NIʻIHI KEHÉ?

A Bluetooth mama ko ha meʻangaue wireless ʻoku ne faʻa fakamafola ha peketi tuʻuaki Bluetooth maʻulalo, ʻoku maʻu ia ʻe ha smartphone pe ko ha meʻangāue maʻuʻanga tokoni kehe ʻi he Bluetooth pea ʻoku fakaʻaongaʻi ia ke fakapapauʻi ʻaki ʻa e tuʻungá fekauʻaki mo e maama kamo. ʻOku hangē ia ha ngaahi taua iiki he letioó, fokotuʻu ʻi ha feituʻu pe fale. ʻOua ʻe hopo hake ki ʻolunga ʻo hange ko ia ʻoku fai ʻe he ngaahi taua, ʻokú ne ʻomi ha ngaahi fakaʻilonga fakaletiō kuo fakamaʻu fakataha mo e fakamatala naʻe fokotuʻu ʻe he tokotaha ʻoku ʻaʻaná pe tokotaha ʻokú ne fakaʻaongaʻí. Hangē ko e letioó, ʻoku meimei ke vave ʻa hono ʻave ʻo e fakamatalá pea maʻú. Ngaahi Smartphones, tablets, pea fekumi mo e kau laukonga kehe ki he ngaahi fakaʻilonga Bluetooth ʻi heʻenau fou atu ʻi ha fakamafola ʻo ha maama kamo. ʻOku lava heni ke ʻomi “ʻiloʻi e kakano ʻo e folofolá” fakamatala ki he tokotaha ngāue he telefoni toʻotoʻó, fakaava hake ʻa e malava ke fakafehokotaki ʻa e ʻInitaneti (muna pe) māmani ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ʻinitaneti (moʻoni) māmani fakatuʻasinó.

Founga ngaue ʻa Bluetooth maama kamo

Ko e ha ʻa e Bluetooth ivi maʻulalo maama kamo (BLE Beacon)?

Ko BLE mama ko Bluetooth ngaahi maama kamo ʻoku fetuʻutaki ʻaki hono fakaʻaongaʻi Bluetooth tekinolosia ʻo e ivi maʻulalo.
ʻOku fakaʻofoʻofa ʻaupito ʻa e tekinolosia ʻo e Bluetooth Beacon ki hono muimuiʻi pe fokotuʻu. Ko e ngaahi konga siʻi ʻoku fie maʻu ko ha BLE transmitter mo ha device pe ko ha ʻ feituʻu’ ke fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi feituʻu ki ha matapa ʻoku fekauʻaki mo ia. Bluetooth ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he maama kamo ha fakamatala siʻisiʻi ange (ka ʻoku toe siʻisiʻi ange), ʻo siʻisiʻi ange ai ʻa e mālohí. ʻOku feʻaveʻaki ʻe BLE mama ha fanga kiʻi fakamatala iiki ʻi he taimi angamaheni.
Ko hono ʻiloʻi ʻo e ngaahi faikehekehe mahuʻinga ʻi he vahaʻa ʻo e Bluetooth ʻiloa mo e BLE ko e ki ia ki hono fakalele lelei hoʻo ngaahi maama ʻo e BLE.
Ko BLE mama ko Bluetooth ngaahi maama kamo ʻoku fetuʻutaki ʻaki hono fakaʻaongaʻi Bluetooth tekinolosia ʻo e ivi maʻulalo.
ʻOku fakaʻofoʻofa ʻaupito ʻa e tekinolosia ʻo e Bluetooth Beacon ki hono muimuiʻi pe fokotuʻu. Ko e ngaahi konga siʻi ʻoku fie maʻu ko ha BLE transmitter mo ha device pe ko ha ʻ feituʻu’ ke fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi feituʻu ki ha matapa ʻoku fekauʻaki mo ia. Bluetooth ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he maama kamo ha fakamatala siʻisiʻi ange (ka ʻoku toe siʻisiʻi ange), ʻo siʻisiʻi ange ai ʻa e mālohí. ʻOku feʻaveʻaki ʻe BLE mama ha fanga kiʻi fakamatala iiki ʻi he taimi angamaheni.
Ko hono ʻiloʻi ʻo e ngaahi faikehekehe mahuʻinga ʻi he vahaʻa ʻo e Bluetooth ʻiloa mo e BLE ko e ki ia ki hono fakalele lelei hoʻo ngaahi maama ʻo e BLE.

TALAFUNGANI BLUETOOTH

ʻE lava ʻe he Bluetooth Talafungani ʻo matuʻuaki hono fakahu ʻo ha ngaahi fakamatala lahi, pea ʻe toki lava pē ke fakaʻaongaʻi ʻaki ha fehokotakiʻanga fakatāutaha. ʻOku fakahehema ʻa e ngaahi founga ko ʻení ke maʻu ha mālohi lahi ange, ʻa ia ʻoku ne ngaohi ha maama kamo ke fakamole lahi ange ke tauhi, mo e tukuhau ʻa e puha ʻuhila ʻo ha faʻahinga meʻangaue toʻotoʻo pe ʻoku fehokotaki, ʻai ke kiʻi taʻemalava. ʻOku faʻa tui he ʻikai lahi ange ʻa e ofi ʻo ha maama Bluetooth 10 mita ʻe, kae makatuʻunga ʻi he mālohí, ʻE lava foki ke aʻu ʻa e Bluetooth Talafungani ki he mamaʻo taha 100 mita ʻe.

BLUETOOTH IVI SIʻISIʻI (BLE)

Bluetooth ivi siʻisiʻi (BLE) ko e taha ia ʻo e ngaahi tekinolosia lelei taha ʻoku lava ke maʻu ki hono ʻave ʻo e fakamatala ʻi he talangofuaʻa maʻolunga, ʻa ia ko ha tanaki atu kiate kinautolu ʻoku maʻulalo ʻenau patiseti malohi. Ko e taha ʻo hono ngaahi lelei ko ʻene faingofua. Kapau ʻoku ʻi ai haʻo meʻangaue ʻoku ne scan ʻa e fakamatala Bluetooth, te ke lava ʻo maʻu ʻa e fakamatala ko ʻení, ʻa ia ko e tefitoʻi moʻoni foki ia ʻo e Maama ʻa BLE, pea ʻe lava ke aʻusia ʻe he tekinolosia lolotonga ha mita ʻe 100 ofi ki ai. Ka neongo ia, ʻoku ʻi ai hano kovi, ʻa ia ko e lahi ʻo e fakamatala ʻe lava ke ʻave ʻoku fuʻu siʻisiʻi. Makehe mei ai, Bluetooth ʻoku ʻi ai foki mo ha konga ʻo e ivi maʻulalo Bluetooth, ʻa ia te ne lava ʻo tufaki ʻa e fakamatalá ʻo fakafou ʻi ha fakamafola Bluetooth (kae ʻikai ko ha fehokotakiʻanga pē ʻe taha ki he taha) ʻi he feituʻu ʻoku ʻatā takai ʻi he meʻangāué. ʻOku ʻai ʻe he meʻa ni ke maʻungofua ʻa e fakamatala ki ha taha pe ʻoku ʻi ai ʻa e ki totonu.

TALAFUNGANI BLUETOOTH

ʻE lava ʻe he Bluetooth Talafungani ʻo matuʻuaki hono fakahu ʻo ha ngaahi fakamatala lahi, pea ʻe toki lava pē ke fakaʻaongaʻi ʻaki ha fehokotakiʻanga fakatāutaha. ʻOku fakahehema ʻa e ngaahi founga ko ʻení ke maʻu ha mālohi lahi ange, ʻa ia ʻoku ne ngaohi ha maama kamo ke fakamole lahi ange ke tauhi, mo e tukuhau ʻa e puha ʻuhila ʻo ha faʻahinga meʻangaue toʻotoʻo pe ʻoku fehokotaki, ʻai ke kiʻi taʻemalava. ʻOku faʻa tui he ʻikai lahi ange ʻa e ofi ʻo ha maama Bluetooth 10 mita ʻe, kae makatuʻunga ʻi he mālohí, ʻE lava foki ke aʻu ʻa e Bluetooth Talafungani ki he mamaʻo taha 100 mita ʻe.

Ko e puipuituʻa ʻo Bluetooth ivi maʻulalo maama kamo

BLUETOOTH IVI SIʻISIʻI (BLE)

Bluetooth ivi siʻisiʻi (BLE) ko e taha ia ʻo e ngaahi tekinolosia lelei taha ʻoku lava ke maʻu ki hono ʻave ʻo e fakamatala ʻi he talangofuaʻa maʻolunga, ʻa ia ko ha tanaki atu kiate kinautolu ʻoku maʻulalo ʻenau patiseti malohi. Ko e taha ʻo hono ngaahi lelei ko ʻene faingofua. Kapau ʻoku ʻi ai haʻo meʻangaue ʻoku ne scan ʻa e fakamatala Bluetooth, te ke lava ʻo maʻu ʻa e fakamatala ko ʻení, ʻa ia ko e tefitoʻi moʻoni foki ia ʻo e Maama ʻa BLE, pea ʻe lava ke aʻusia ʻe he tekinolosia lolotonga ha mita ʻe 100 ofi ki ai. Ka neongo ia, ʻoku ʻi ai hano kovi, ʻa ia ko e lahi ʻo e fakamatala ʻe lava ke ʻave ʻoku fuʻu siʻisiʻi. Makehe mei ai, Bluetooth ʻoku ʻi ai foki mo ha konga ʻo e ivi maʻulalo Bluetooth, ʻa ia te ne lava ʻo tufaki ʻa e fakamatalá ʻo fakafou ʻi ha fakamafola Bluetooth (kae ʻikai ko ha fehokotakiʻanga pē ʻe taha ki he taha) ʻi he feituʻu ʻoku ʻatā takai ʻi he meʻangāué. ʻOku ʻai ʻe he meʻa ni ke maʻungofua ʻa e fakamatala ki ha taha pe ʻoku ʻi ai ʻa e ki totonu.

Ngaahi Maama Foʻou

Ngaahi tefitoʻi maama kamo

Tānaki Atu pē ʻe Koe Haʻo Tū
Ngaahi Maama Bluetooth

1. Liliu e fakaʻilonga ʻo e koloá, fakaʻilonga, tā tongitongi leisa, ʻā sio siliká, etc., ke aʻusia 100% maluʻi ʻo e kasitoma

2. ʻE lava ʻe he timi teuteu MOKO Smart ʻo ʻoange ki he kau fakatau ha ngaahi faʻufaʻu diversified ID mo e MD

3. ʻOange ha fokotuʻutuʻu mo ha fakalakalaka ki he nāue fakakomipiutá ʻo fakatatau mo hoʻo ngaahi fie maʻú

4. Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e naunau MOKO Smart ki he fakalakalaka tauʻataina, pea ʻe lava ʻe MOKO Smart ʻo fetongi ʻa e ngaahi polokalama mo e ngaahi faiva lahi.

5. Tutu e ngaahi meʻa pau ʻa e kasitomaa

FAKAʻAONGAʻI ʻE HE MAAMA KAMO E NGAAHI ME

Fakapapauʻi hono puleʻi ʻe Bluetooth maama kamo

PULEʻI ʻO E KOLOA

Fakapipiki ha Fakatātā ʻo ha Bluetooth Beacon ki he meʻangāue takitaha, pea fokotuʻu leva ha kouti ke fakaʻaongaʻi ʻa e Maama Kamo ke fakamafola ʻa e huʻanga ʻoku scan ʻi he taimi totonu, pea vakaiʻi pe kuo ʻosi fokotuʻu ʻa e meʻangāué. Makehe mei ai, te ke lava ʻo tanaki atu ha sensor resistance vave ki hoʻo Maama Kamo ke fakapapauʻi pe kuo hiki ʻa e meʻangaue. ʻI he taimi ʻoku ʻave ai ʻe he meʻangāué ha ʻmoveué’ fakaʻilongaʻi mo liliu e kakano ʻo e fakamafolá, ʻoku upload ʻe he huʻanga ʻa e fakamatala ʻo e meʻangaue ki he server, mo e ngaahi fakatokanga ki he server.
fakamaketi ofi ki ai ʻa Bluetooth maama kamo

OFI KI HE FAKAMAKETI

ʻOku installs pe ʻe he tokotaha fefakatauʻaki ha maama Bluetooth ʻi he falekoloa, pea toki lesisita leva ʻa e fakamatala ʻo e fakamafola ʻi he WeChat pe Facebook, fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth ʻo e telefoni toʻotoʻó ke fekumi ki he maama totonú, pea fakafehoanaki leva ʻa e fakamatala naʻe scan mo e tokotaha fefakatauʻaki kuo lesisita ke kumi ha tokotaha fefakatauʻaki ʻoku tatau mo e fakamatala. ʻOku ne fakaʻaliʻali leva ʻa e fakamatala tuʻuaki ʻoku fekauʻaki mo ia.
feituʻu ʻoku tuʻu ai ʻa e Bluetooth beacon

FEITUʻU ʻI LOTO

Ke mahino ʻa e founga ngaue ʻa e ngaahi maama kamo, tau vakai ki ha sipinga ʻo ha holo ʻoku ʻi ai palangi ngaahi maama kamo.

• ʻOku ʻi he fale fakatahaʻanga exhibition ʻa e Bluetooth Beacons ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe
• ʻOku hu ha tokotaha ngaue ki he exhibition hall.
• Fakaava ʻa e APP, pea toki scan ʻo maʻu ʻa e ngaahi Maama Bluetooth fakalotofonua.
• ʻOku fikaʻi ʻe he APP ʻa e vamamaʻo ʻo e ngaahi maama kehekehe, makatuʻunga ʻi he ivi fakaʻilonga.
• ʻI hono fikaʻi, ʻoku malava pe ke fakapapauʻi ʻa e feituʻu ʻoku tuʻu ai ʻa e tokotaha fakaʻaongaʻi ʻi he holo ʻo e Exhibition pea fakaʻaliʻali ia ʻi he mape ʻo e APP.

kakai ʻoku nau muimuiʻi ʻe bluetooth beacon

MUIMUIʻI ʻE HE KAKAÍ

ʻE lava ke fokotuʻu ʻa e fakamafola fakamatala ʻa e Bluetooth Beacon, pea lava ke fengāueʻaki mo ha taha pē ʻi he fōtunga ʻo ha mataʻifika. ʻOku fokotuʻu ʻe he kautaha ha matapa te ne lava ʻo scan Bluetooth maama kamo. ʻOku scan ʻe he matapaa ʻa e fakamatala ʻo e maama kamo ʻa e kautaha ʻi he taimi totonu, pea fakatauhoa ʻa e fakamatala ko ia mo e kouti ʻo e kau ngaue ʻoku nau fekauʻaki ʻi mui, ke lava ʻo muimuiʻi pe ko hai ʻoku ʻi ha feituʻu pau ʻi ha taimi pau. ʻI he foungá ni, ʻe lava ʻe ha kautaha ʻo muimuiʻi e feituʻu ʻoku ʻi ai e tokotaha ngāué ʻi he falé pe falé.

Talanoa ki ha taukei