Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

MK11 TI Bluetooth CC2642 Module

MK11A Bluetooth CC2642 module ko ha totongi maʻamaʻa mo ha malohi maʻulalo Bluetooth® module ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi meʻangaue ʻa Tekisisi CC2642R SoC fakaleleiʻi, ʻa ia ʻoku ʻi ai hano nima malohi 48-MHz® Cortex™-M4F processor ʻoku ne poupouʻi Bluetooth® 5.1 Ivi maʻulalo mo e Proprietary 2.4 GHz applications.

• Tekisisi ngaahi meʻalea CC2642R SoC fakaleleiʻi
• Bluetooth 5 – Fakahinohino ki hono kumi(ʻAoA), 2 MBPS, FSA #2, Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki, Ngaahi meʻa loloa
• 25.0×17.0×2.8MM (mo e paletuʻa)
• 352KB Flash,256KB ROM,8KB Cache SRAM,80KB ultra-maʻulalo mama SRAM

F.Naʻe c CE.
Ki Muʻa
Hoko Atu

MK11 TI Bluetooth CC2642 Module

Ko e MK11A ko ha totongi maʻamaʻa mo ha malohi bluetooth® module ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi meʻalea ʻa Tekisisi CC2642R SoC fakaleleiʻi, ʻa ia ʻoku ʻi ai hano nima malohi 48-MHz® Cortex™-M4F processor ʻoku ne poupouʻi Bluetooth® 5.1 Ivi maʻulalo mo e Proprietary 2.4 GHz applications.

• Tekisisi ngaahi meʻalea CC2642R SoC fakaleleiʻi
• Bluetooth 5 – Fakahinohino ki hono kumi(ʻAoA), 2 MBPS, FSA #2, Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki, Ngaahi meʻa loloa
• 25.0×17.0×2.8MM (mo e paletuʻa)
• 352KB Flash,256KB ROM,8KB Cache SRAM,80KB ultra-maʻulalo mama SRAM

F.Naʻe c CE.

Bluetooth

Ngaahi Fōtungá

Bluetooth® maʻulalo
Bluetooth® nailoni
Fakahinohino ki hono kumi(ʻAoA)
1M LE PHY
2M LE PHY
LE fakaʻuhingaʻi PHY (Ngaahi meʻa loloa)
Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki
FSA #2

NGAAHI fehokotakiʻanga LE

Concurrent Lotoloto, mamata, vakai, mo fakamafola lea ngaahi fatongia ʻo aʻu ki he ngaahi fehokotaki concurrent ʻe uofulu fakataha mo ha taha mamata mo ha fakamafola lea ʻe taha

Letiō

Modulations

GFSK ʻi he 1 MBPS/ 2 Fakautuutu e fakamatala ʻa e MBPS

Malohi ke ʻave

+5 uebm

ʻEnitena

PB. ta ʻenitena

Tuʻuaki ʻo e [email protected]
(Feituʻu ʻoku ava ai)

Mahulu hake ʻi he 115 mita ʻe

Faʻufaʻu fakamisini

Fua ʻo e

Lahi ʻo e pa: 25MM±0.2 MM
Laulahi: 17MM±0.2 MM
Maʻolunga: 2.8MM + 0.1 MM/-0.15 MM

Peketi

36 Plated vaeua-luo kato

Koloa ukamea

CPU

Nima® Cortex®-M4 32-processor mo e FPU, 64MHz

Manatú

512 kB Flash, 64 kB RAM

Fofonga ʻoku fehangahangai mo ia

2× UART
2× SSI (SPI, MICROWIRE, TI)
I2C
I2S
8 x 12konga TF, 200k sipinga/s, 8 ngaahi sēnolo
4x 32piti pe 8x16bit taumuʻa fakalukufua timers
30 GPIOs
2× DAC (1× taimi hokohoko, 1× ultra maʻulalo)
Uasi taimi moʻoni (RTC)

Maʻuʻanga ivi

1.8V ki he 3.8 V

Mafana ʻo e ʻea

-40 ki he 85 °C (-40 ke +105 ʻ ʻE lava ke fakapatonu ʻa e c)

Puleʻi ʻo e uas

32.768 kHz +/-20 ppm Crystal oscillator

Malohi regulator

TF/TF regulator fokotuʻutuʻu

Vitiō

Bubble Background Popup

Tau talanoa

Te mau ʻoatu ʻa e faile kiate koe

   Ko e ha e faʻahinga fakamatala fakapepa ʻoku ke fie maʻu?
Bubble Background Popup

ʻE ʻave ʻe heʻemau ʻenisinia ʻa e faile ki hoʻo ʻimeili, Kataki ʻo vakaiʻi fakalelei ia ʻi hoʻo ʻimeili !

Ko e Bakground ʻo Pop1