Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

MK02 nRF52832 Bluetooth Module

MK02 nRF52832 Bluetooth Module is a powerful, feliliuaki ʻaupito, ultra malohi maʻulalo Bluetooth® 5 module based on Nordic® Semiconductor higher-end nRF52832 SoC solution, which has a 32 bit Arm® Cortex™-M4 CPU with floating point unit running at 64 MHz.

• Nordic® Semiconductor nRF52832 SoC solution
• Bluetooth 5 – 2MBPS, FSA # 2, Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki
• 512kB Flash and 64kB RAM
• 21.0×13.8×2.3MM (mo e paletuʻa)
• Multiprotocol module ʻoku feʻunga moʻoni mo bluetooth ® maʻulalo, Bluetooth® nailoni, ANT+ and 2.4GHz ultra low-power wireless applications.
Ko e ʻAikoni ʻo e Ngaahi Tohi Fakamoʻoní
Ki Muʻa
Hoko Atu

MK02 nRF52832 Blutooth Module

MK02 series is a powerful, feliliuaki ʻaupito, ultra malohi maʻulalo Bluetooth® 5 module based on Nordic® Semiconductor higher-end nRF52832 SoC solution, which has a 32 bit Arm® Cortex™-M4 CPU with floating point unit running at 64 MHz.

• Nordic® Semiconductor nRF52832 SoC solution
• Bluetooth 5 – 2MBPS, FSA # 2, Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki
• 512kB Flash and 64kB RAM
• 21.0×13.8×2.3MM (mo e paletuʻa)
• Multiprotocol module ʻoku feʻunga moʻoni mo bluetooth ® maʻulalo, Bluetooth® nailoni, ANT+ and 2.4GHz ultra low-power wireless applications.
Ko e ʻAikoni ʻo e Ngaahi Tohi Fakamoʻoní

MK02 nRF52832 Bluetooth Module has two different models — MK02D & MK02E.

MK02D nRF52832 Bluetooth Module With High-performance PCB Antenna

MK02D

MK02D integrates a high-performance PCB antenna

MK02E nRF52832 Bluetooth Module With a u.FL connector

MK02E

MK02E uses a u.FL connector and requires an external antenna

Bluetooth

Ngaahi Fōtungá

Bluetooth® maʻulalo
Bluetooth® nailoni
1M LE PHY
2M LE PHY
Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki
FSA #2

NGAAHI fehokotakiʻanga LE

Concurrent Lotoloto, mamata, vakai, mo fakamafola lea ngaahi fatongia ʻo aʻu ki he ngaahi fehokotaki concurrent ʻe uofulu fakataha mo ha taha mamata mo ha fakamafola lea ʻe taha

Letiō

Modulations

GFSK ʻi he 1 MBPS/ 2 Fakautuutu e fakamatala ʻa e MBPS

Malohi ke ʻave

+4 dBm maximum Configurable down to -40dBm

ʻEnitena

MK02D – PB. ta ʻenitena
MK02E – Tuʻa 2.4 Ghz ʻEnitena

Tuʻuaki ʻo e [email protected]
(Feituʻu ʻoku ava ai)

MK02D – Mahulu hake ʻi he 155 mita ʻe

Faʻufaʻu fakamisini

Fua ʻo e

Lahi ʻo e pa:21MM±0.2 MM
Laulahi: 13.8MM±0.2 MM

Peketi

34 Plated vaeua-luo kato

Koloa ukamea

CPU

Nima® Cortex®-M4 32-processor mo e FPU, 64MHz

Manatú

512 kB Flash, 64 kB RAM

Fofonga ʻoku fehangahangai mo ia

3x SPI master/slave with EasyDMA
2x I2C compatible 2-wire master/slave
30 GPIOs
8x 12 kiʻi, 200ksame AKAC
3x fakafepakiʻi taimi moʻoni (RTC)
3x 4-channel maokupu modulator (PWM) ʻiuniti mo e EasyDMA
UART (CTS/R) mo e EasyDMA
I2S with EasyDMA

Maʻuʻanga ivi

1.7V ki he 3.6V

Mafana ʻo e ʻea

-40 ki he 85 °C

Puleʻi ʻo e uas

32.768 kHz +/-20 ppm Crystal oscillator

Malohi regulator

TF/TF regulator fokotuʻutuʻu

Polokalama fakakomipiuta & meʻa fakapep

Fika ʻo e Me Fakamatalá Version Lahí Fakamatala Fakamuimuitahá
Datasheet MK02_Bluetooth_Module.pdf 1.2 1.66MB 06/08/2020
Schematic - MK02D MK02D.pdf 1.0 81KB 06/08/2020
Schematic - MK02E MK02E.pdf 1.0 82KB 06/08/2020
Fehokotakiʻanga tokoni nRF52832_Product_Specification.pdf 1.0 4.92MB 06/08/2020
Lisi ʻo e koloa MOKO_Bluetooth_Module_Family.pdf 1.0 907KB 06/08/2020
Ngaahi ta fakatekinikale MK02 Library 1.0 - 11/03/2021
Tohi Fakamoʻoni Ako MK02-CE 1.0 - 11/03/2021
Tohi Fakamoʻoni Ako MK02-FCC 1.0 - 11/03/2021
Tohi Fakamoʻoni Ako MK02-IC 1.0 - 11/03/2021
Tohi Fakamoʻoni Ako MK02-RCM 1.0 - 11/03/2021
Tohi Fakamoʻoni Ako MK02-TELEC 1.0 - 11/03/2021

Vitiō

Bubble Background Popup

Tau talanoa

Te mau ʻoatu ʻa e faile kiate koe

   Ko e ha e faʻahinga fakamatala fakapepa ʻoku ke fie maʻu?

Talanoa ki ha taukei

Bubble Background Popup

ʻE ʻave ʻe heʻemau ʻenisinia ʻa e faile ki hoʻo ʻimeili, Kataki ʻo vakaiʻi fakalelei ia ʻi hoʻo ʻimeili !

Ko e Bakground ʻo Pop1