MK08 nRF52840 Bluetooth Module

ʻOku malohi ʻa e ngaahi fakamatala MK08, feliliuaki ʻaupito, ultra malohi maʻulalo Bluetooth® 5.0 module ʻo makatuʻunga ʻi he Sikenitinevia taki ʻo e mamani® Semiconductor maʻolunga ange nRF52840 SoC founga fakaleleiʻi, ʻa ia ʻoku ʻi ai hano nima ʻe 32® Cortex™-M4 CPU mo e lele ʻa e ʻiuniti tete ʻi he 64 MHz. nRF52840 Bluetooth module

• Sikenitinevia® Semiconductor nRF52840 SoC founga fakaleleiʻi
• Bluetooth 5 – 2MBPS, FSA # 2, Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki, Ngaahi meʻa loloa
• 1MB Flash mo 256kB RAM
• 21.0×13.8×2.3MM (mo e paletuʻa)
• Multiprotocol module ʻoku feʻunga moʻoni mo bluetooth ® maʻulalo, LOO +, Zigbee, Filo (IEEE 802.15.4) ultra-wireless Application.
Ko e ʻAikoni ʻo e Ngaahi Tohi Fakamoʻoní
Slide ki muʻá
Slide hoko

MK08 nRF52840 Blutooth Module

ʻOku malohi ʻa e ngaahi fakamatala MK08, feliliuaki ʻaupito, ultra malohi maʻulalo Bluetooth® 5.0 module ʻo makatuʻunga ʻi he Sikenitinevia taki ʻo e mamani® Semiconductor maʻolunga ange nRF52840 SoC founga fakaleleiʻi, ʻa ia ʻoku ʻi ai hano nima ʻe 32® Cortex™-M4 CPU mo e lele ʻa e ʻiuniti tete ʻi he 64 MHz.

• Sikenitinevia® Semiconductor nRF52840 SoC founga fakaleleiʻi
• Bluetooth 5 – 2MBPS, FSA # 2, Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki, Ngaahi meʻa loloa
• 1MB Flash mo 256kB RAM
• 21.0×13.8×2.3MM (mo e paletuʻa)
• Multiprotocol module ʻoku feʻunga moʻoni mo bluetooth ® maʻulalo, LOO +, Zigbee, Filo (IEEE 802.15.4) ultra-wireless Application.
Ko e ʻAikoni ʻo e Ngaahi Tohi Fakamoʻoní

MK08 nRF52840 Bluetooth module ʻoku ʻi ai ha ongo motolo kehekehe ʻe ua — MK08A & MK08B

MK08A-1

MK08A

ʻOku fakatahaʻi ʻe he MK08A ha ngaue maʻolunga ʻa PB. ʻEnitena

MK08B-1

MK08B

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he MK08B ha u. ʻi he connector l pea ʻoku fie maʻu ki ai ha ʻenitena mei tuʻa

Bluetooth

Ngaahi Fōtungá

Bluetooth® maʻulalo
Bluetooth® nailoni
1M LE PHY
2M LE PHY
Fika LE PHY (Ngaahi meʻa loloa)
Fakaloloaʻi ʻo e tuʻuaki
FSA #2

NGAAHI fehokotakiʻanga LE

Concurrent Lotoloto, mamata, vakai, mo fakamafola lea ngaahi fatongia ʻo aʻu ki he ngaahi fehokotaki concurrent ʻe uofulu fakataha mo ha taha mamata mo ha fakamafola lea ʻe taha

Letiō

Modulations

GFSK ʻi he 1 MBPS, 2 MBPS 250kbps (IEEE 802.15.4-2006) mo e ngaahi (125KBPS mo 500kbps) fakautuutu e fakamatala

Malohi ke ʻave

+8 uebm
Configurable hifo ki he 40ubm

ʻEnitena

MK08A – PB. ta ʻenitena
MK08B – Tuʻa 2.4 Ghz ʻEnitena

Faʻufaʻu fakamisini

Fua ʻo e

Lahi ʻo e pa: 21MM±0.2 MM
Laulahi: 13.8MM±0.2 MM
Maʻolunga: 2.3MM + 0.1 MM/-0.15 MM

Peketi

34 Plated ʻo e vaeua kato + 22 LGA palakipoepepa tohi

Koloa ukamea

CPU

Nima® Cortex®-M4 32-processor mo e FPU, 64MHz

Manatú

1MB Flash, 256kB RAM

Fofonga ʻoku fehangahangai mo ia

4x SPI Master/3x SPI popula mo EasyDMA
2x I2C fenapasi mo e ʻEiki uaea/popula
2x UART (CTS/R) mo e EasyDMA
3x fakafepakiʻi taimi moʻoni (RTC)
5x 32-kiʻi malolo ʻi he mode
4x 4-channel maokupu modulator (PWM) ʻiuniti mo e EasyDMA
46 GPIOs
8x 12konga, 200ksame AKAC
USB 2.0 vave ʻaupito (12 MBPS) pule ʻo e ngaahi

Maʻuʻanga ivi

1.7V ki he 5.5 V

Mafana ʻo e ʻea

-40 ke 85 °C(-40 ke +105 ʻ ʻE lava ke fakapatonu ʻa e c)

Puleʻi ʻo e uas

32.768 kHz +/-20 ppm Crystal oscillator

Malohi regulator

TF/TF regulator fokotuʻutuʻu

Polokalama fakakomipiuta & meʻa fakapep

Vitiō

Bubble Background Popup

Tau talanoa

Te mau ʻoatu ʻa e faile kiate koe

   Ko e ha e faʻahinga fakamatala fakapepa ʻoku ke fie maʻu?
Bubble Background Popup

ʻE ʻave ʻe heʻemau ʻenisinia ʻa e faile ki hoʻo ʻimeili, Kataki ʻo vakaiʻi fakalelei ia ʻi hoʻo ʻimeili !

Ko e Bakground ʻo Pop1