Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

Bluetooth Sensors: Ko e fakahinohino fakapatonu

Bluetooth Sensors: Ko e fakahinohino fakapatonu
  Tanaki atu ha ʻuluʻi header ke kamata faʻu ʻaki e fakahokohoko
  ʻOku ʻave ʻa e fakamatala mei Bluetooth sensors ki he server ʻao

  ʻI he taimi ko ia, kuo ngaohi ʻa e māmaní ke ngingila ange ʻi he ngaahi fakalakalaka vave ʻi he tekinolosiá. Kuo ʻi ai maʻu pē ha ngaahi nāunau mo ha ngaahi fakakaukau foʻou, ʻo fakaleleiʻi ai ʻa e ngaahi tekinolosia tefito mo fokotuʻu ha ngaahi konga foʻou ʻo e maketi. Meimei tatau pē, Kuo tokoni ʻa e ngaahi fakalakalaka fakatekinolosia Bluetooth ki hono faʻeleʻi ʻo Bluetooth ivi maʻulalo (BLE), toe ui foki ko e Bluetooth Smart. Ko e Bluetooth ivi maʻulalo ko ha kiʻi meʻa nounou pe, malohi maʻulalo mo ha founga fetuʻutaki wireless ʻoku siʻisiʻi ange hono fakatupulaki ʻe he Bluetooth Kulupu Tokanga Makehe (SIG). ʻOku fokotuʻutuʻu hono fokotuʻutuʻu encrusted Protocol ʻi ha founga ʻoku ne feʻaveʻaki ai ha ngaahi fakamatala ʻoku ʻikai fuʻu mahuʻinga pea siʻisiʻi ange hono fakaʻauha ʻo e malohi. Koeʻuhí ko e meʻá ni, Ko Bluetooth ivi maʻulalo taha ʻa e wireless ʻoku fie maʻu taha ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e puha ʻuhila. ʻE vakaiʻi ʻe he fakamatala ko ʻeni ʻa e ngaahi fotunga fakatekinikale ʻo Bluetooth sensors, founga hono fakafehokotaki mo fakaʻaongaʻi ʻo e Bluetooth sensors, founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e maama kamo ki he pisinisi, mo e founga hono lau mo mapuleʻi sensor resistance fakamatala ʻi Arduino ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth.

  Founga hono ʻave ʻo e fakamatala ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth Beacon sensors?

  Bluetooth mama ko e sensors ko ha fanga kiʻi transmitters iiki ʻoku fakaʻilongaʻi ai e fakamafola ke tapuni e ngaahi device ʻoku toʻotoʻo holo ʻo fakaʻaongaʻi Bluetooth e tekinolosia ʻo e ivi maʻulalo. ʻOku ʻi ai haʻanau ngaue ʻi he ngaahi feituʻu kehekehe 90 mita ʻe taha pea ʻe lava pe ke ʻave ki ai e fakamatala ka he ʻikai lava ke maʻu ia. ʻI he taimi pe ʻoku detects ai ʻe he sensor resistance ʻa e ngaahi meʻangaue ofi mai, ʻoku ne ʻomi ha ngaahi popoaki fakaʻilekitulonika ki he ngaahi meʻangaue kuo fakataumuʻa ki ai. Lolotonga Ngāue ʻAki, ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maama kamo proportionally mo e mobile applications. ʻOku maʻu ʻe he ngaahi polokalama toʻotoʻo ko ʻení ha ʻilo makehe ke fakahoko ha ngaahi ngāue lahi, hange ko hono fakatupu ha ngaue ʻoku makatuʻunga ʻi he feituʻu mo hono muimuiʻi ʻo e kau fakatau.

  Founga ʻoku ʻave ai ʻe bluetooth maama kamo ʻa e fakamatala

  Ngaahi fotunga fakatekinikale ʻo ha Bluetooth Sensor resistance

  a) Interface he letioó

  Ko e Bluetooth IoT ʻoku ngaue ʻa e sensors mo e tuʻunga tatau ʻi he vahaʻa ʻo e 2.400–2.4835 GHz ISM band ko e tekinolosia ʻiloa Bluetooth. Ko e faikehekehe pe he ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe Bluetooth ivi maʻulalo ha ngaahi senolo kehekehe. ʻOku ʻi ai ha ngaahi senolo ʻe 42-MHz, ka ʻoku ʻi ai ha ngaahi senolo ʻe 79 1-MHz ʻi he Bluetooth ʻiloa. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e gaussian tuʻo lahi ʻo e sifi modulation ke ʻave ʻaki ʻa e fakamatala ʻi ha senolo ʻi he tekinolosia ʻo e BLE. ʻOku kiʻi vave ʻa e 1 Mbit/s ka ʻoku ʻi ai ha fili ʻi Bluetooth 5 ʻo e 2 Mbit/s. Pea, ʻokú ne maʻu ha mālohi lahi taha ki hono fakahū ʻo e 10 MW mo e 100 MW ʻi he Bluetooth 5.

  b) Tuʻuaki mo e ʻilo

  ʻOku fakatokangaʻi ʻa bluetooth ivi maʻulalo ʻi ha founga ʻoku makatuʻunga ʻi he ngaahi peketi tuʻuaki. ʻOku faʻa fakahoko ia ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e 3 tuʻo lahi makehe ke holoki e kaunoa. ʻOku ʻave ʻe he meʻangaue tuʻuaki ʻa e ngaahi peketi ʻo ʻikai siʻi hifo ʻi he taha ʻo e frequencies ʻe tolu mo ha vahaʻataimi ʻoku toutou ui ko e vahaʻataimi tuʻuaki. ʻI he vahaʻataimi tuʻuaki takitaha, ʻoku toe tānaki atu ki ha toloi noaʻia pē ʻo e 10 toketa ʻoku ne fakasiʻisiʻi ʻa e faingamalie ʻo e collisions hokohoko. ʻOku kau atu ʻa e scanner ki he frequencies ʻi ha vahaʻataimi ʻoku ui ko e scan window, ʻa ia ʻoku faʻa fuʻu vave ʻi he ʻosi hono scan ʻo e vahaʻa taimi kotoa pe.

  c) Ola ʻo e puha ʻuhila

  ʻOku fakataumuʻa makehe ʻa e Bluetooth ivi maʻulalo ke ngaue ʻo aʻu pe ki he malohi mamaha. ʻOku fie maʻu ha ngaahi fie maʻu malohi kehekehe ki he ngaahi meʻangaue ʻoku ʻi ai hono ngaahi fatongia mahuʻinga mo vakai vakai. Naʻe fakahoko ha ako naʻe fai ʻe ha kautaha polokalama fakakomipiuta Aislelabs ʻoatu ʻa e komipiuta peripherals, hange ko ʻeni, ngaahi maama kamo ʻo e kikité, ngāue maʻu pē ʻo aʻu ki he 2 fakaʻaongaʻi ha taʻu ʻe 1, 000mAh puha ʻuhila. ʻOku hanga ʻe he bluetooth ʻo e ivi maʻulalo ʻo ʻai ke malava ʻeni koeʻuhi ko hono malohi feʻunga. ʻOku ʻave ʻe BLE ha fanga kiʻi peketi iiki; ko ia ʻoku feʻunga ia mo e fakamatala bandwidth maʻolunga mo ongo ʻi hono fakafehoanaki ki Bluetooth Talafungani.

  d) 2M PHY

  Kuo fakafeʻiloaki atu ʻe bluetooth ha founga feʻaveʻaki foʻou ʻo e fakaʻilonga liunga ua 5. Kamataʻangá, Bluetooth ʻoku toki ʻave pe ʻa e ivi maʻulalo 1 meʻa ki he fakaʻilongá, ka ʻi he Bluetooth 5, te nau lava ʻo fakamatala ʻo ʻi ai ha paʻanga ʻe ua. Ka neongo ia, ʻoku hoa ʻa e founga feʻaveʻaki foʻou ʻo e bandwidth ki he 2 MHz mei he meimei 1 MHz, fai ha hu mai lahi ange ʻi he ngaahi feituʻu kauʻafonua. Kuo maʻu ʻe he ISM tuʻo lahi segmentation 40 ngaahi senolo ʻoku ʻi ai e mamaʻo ʻo e 2 MHz, ʻa ia ʻoku kehe ʻene kehe mei he Bluetooth 2 EDR.

  e) NGAAHI ngaue GATT

  ʻOku mahuʻinga ʻa e GATT Protocol ki he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻi heʻene ʻomi ha ngaahi fekau lahi fekauʻaki mo e fakamatala ne maʻu fekauʻaki mo e server. ʻOku kau ʻi he ngaahi fekau ko ʻení ʻa e:

    • Ko hono ʻiloʻi ʻo e UUIDs ki he ngaahi tefitoʻi tokoni takitaha
    • Ko hono kumi ha UUID foaki ki he ngaue tokoni kotoa pe
    • Ko hono kumi ʻo e ngaahi tokoni moʻulaloa ai ki ha ngaue mahuʻinga kuo fai
    • Ko hono ʻiloʻi ʻo e meʻa kotoa pē ki ha ngāue tokoni pau
    • Kumi ha ngaahi meʻa ʻoku tatau mo ha UUID pau
    • ʻOku hoko hono lau ʻo e signifiers kotoa pe ko ha meʻa makehe

  Ko hono fakatauhoa ʻo ha Bluetooth Sensor resistance mo ha Smartphone

  ʻI he konga ko ʻení, te tau fakamatalaʻi ʻa e ngaahi sitepu hoko atu ai ʻi he taimi ʻoku tau fakatauhoa ai ʻa e Bluetooth-ʻoku fenapasi hono fakaʻaongaʻi ha smartphone. ʻOku maʻu ʻe he Aventura ʻa e sensor resistance fakatauhoa fakataha mo e ngaahi feituʻu ʻi he kakato ʻa e founga fakatauhoa.

  a) Fakapapauʻi ʻoku (Fakafehokotaki) ʻoku lolotonga, pea mei he (MENU) lomiʻi ʻi he (Meʻangaue)

  Founga ke hoa ai mo ha Bluetooth sensor resistance ʻaki e smartphone

  Ke kumi ha pairable sensors, lomiʻi ʻi he (Ko Hono Fakahoa)

  b) Kamata ʻa e sensor resistance

  Ko ʻene ʻilo pe ʻa e bluetooth Smart sensor resistance, ʻokú ne fakaʻaliʻali mai ha pōpoaki ʻi he smartphone.

  Scan ʻa e Bluetooth sensor device

  Ke fakakakato ʻa e founga fakatauhoa ʻo e ʻosi fakaʻaliʻali sensor resistance, lomiʻi ʻi he (Ko Hono Fakahoa).

    • Lomiʻi (Hiki fakalaka) kapau ʻoku tatau ʻa e hingoa ʻo e naunau mei he meʻa ʻoku ʻamanaki ki ai, pea lomiʻi leva (Ko Hono Fakahoa) toe. Toutou fai ʻeni kae ʻoua kuo huluʻi ʻa e meʻangāue ʻoku ʻamanaki ki aí.
    • ʻI he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e Bluetooth le sensor resistance ke hoa, ʻoku ʻasi mai ʻa e hingoa sensor resistance ʻaki ha “A.”
    • ʻOsi 18 ngaahi meʻa kehekehe sensor resistance, kau ai ʻa e P.C, ʻe lava ke tautau toko ua.

  c) Fokotuʻu ʻa e fo ʻo e vaʻe ki ha faʻahinga sensor resistance pe ʻoku vave hono fua

  Lomiʻi (Meʻangaue), pea lomiʻi foki ʻi he hingoa Sensor Resistance > [Vaʻe fo]. Ko e foʻi vaʻe ʻoku fakafuofua ko e loloa ia ʻo e ngutuʻi foʻi vaʻe ʻi tuʻa ʻi he vaʻe takitaha. ʻOku ʻikai teitei fakaʻaliʻali ʻa e sensors ʻoku ʻikai lava ke fakafuofuaʻi vave.

  Fokotuʻu ʻa e fo fuo ʻaki ʻa e fua vave

  ʻOku ʻasi mai ʻa e lisi lahi ʻo e vaʻe ʻi he ʻosi ʻa e lomiʻi. ʻOku fili ʻa e foʻi vaʻe ki he lahi ʻo e vaʻe ʻoku ha ʻi he tafaʻaki vaʻe.

    • ʻUluaki mahuʻingá: 2096 MM
    • Ki ha faʻahinga matapa Bluetooth sensor resistance lava ʻo vave hono fua, ʻoku fokotuʻu atu ke fokotuʻu ʻa e foʻi vaʻe.
    • ʻOku malava pē ke kaniseli hono fakatauhoa mo liliu e hingoa ʻo e device mei he screen ko ʻení.

  Hili hoʻo muimui ki he ngaahi sitepu kotoa ko iá, kuo kakato he taimi ni ʻa e founga fakatauhoa ʻo e Bluetooth sensor resistance.

    • Toe fai pe ʻa e founga tatau ʻi he taimi ʻoku fakatauhoa ai mo ha Bluetooth ʻe taha sensor resistance.
    • Hili hono fakakakato e founga fakatauhoa, ʻoku mahuʻinga ke fakapipiki ʻa e Bluetooth motion sensor resistance ofi atu kiate koe. Pea, muimui ki he ngaahi fakahinohino ʻoku hiki ʻi he tohi fakahinohino ʻa e tokotaha fakafoʻituitui sensor resistance ke fakapapauʻi ʻa e feituʻu feʻunga ke fakapipiki ai ʻa e sensor resistance.

  Fakamatala Mahuʻingá

    • Fakatauhoa ʻa e sensor resistance kotoa pe.
    • ʻOua naʻa ke teitei hoa Bluetooth Smart sensors ʻi he feituʻu totonu pe ʻi ha faʻahinga feituʻu pe mo ha niʻihi tokolahi kehe ʻoku nau fakaʻaongaʻi. ʻE lava ʻe hono fai ʻeni ʻo ʻai ke hoa ʻa e sensors mo e ngaahi meʻangaue taʻeʻaonga kehe. ʻE lava ʻe ha Bluetooth nailoni sensor resistance ʻo epitomize ha PE ʻa e PE sensor resistance.
    • ʻI he taimi ʻoku ngaue ai mo e faʻahi tolu Bluetooth sensors, ko ha Android smartphone pe te ne lava ʻo ʻave ʻa e fakamatala ki he Aventura, ka he ʻikai lava ʻe ha iPhone ʻo.

  Ngaue ʻa e Bluetooth Sensors

  ʻOku ʻikai mahuʻinga ʻa e Bluetooth wireless sensors, ngaahi meʻangaue fakama ʻoku feʻunga pe ki ha polokalama lolotonga. ʻOku nau feʻunga ke maʻu ha feituʻu ʻi ha ngaahi feituʻu mamaʻo pe ngaahi feituʻu ʻoku ʻikai hano malohi koeʻuhi he ʻoku nau maʻu ha puha ʻuhila mo wireless. ʻOku fakaʻosi ʻaki e puha ʻuhila ʻo fakatatau ki he tuʻo lahi hono ʻomi ʻe he sensors ʻa e ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻ, ʻaki ha niʻihi ʻoku tolonga ʻo aʻu p 5 ngaahi taʻu.

  Makehe mei ai, ʻOku fakahaaʻi maʻu pe ʻe Bluetooth wireless sensors ʻa e tuʻuaki ʻo e ivi maʻulalo Bluetooth ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he meʻangaue fakakomesiale, kau faiako ki he moʻui lelei, mo e moʻuilelei poto fakafetuʻutaki. ʻE lava ke fokotuʻutuʻu ʻa e fakamatala ki hono fanongonongo ʻo hange ko e iBeacon mo bytes faʻo ʻa e fakamatala ʻoku fakatokangaʻi ʻi ha founga ne ʻosi fokotuʻutuʻu. Ngaahi Smartphones, ngaahi matapa, komipiuta pe komipiuta pē ʻe taha, hange ko ʻeni, Raspberry Pi, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ke ʻiloʻi e fakamatala ʻi he taimi ʻoku scan ai e ngaahi maama kamo. Ko hono scan pe ʻo e fakamatala ʻoku fakamafola ki he tokotaha kotoa pe, ka ʻoku ʻikai fehokotaki ia mo e maama kamo.

  Tānaki Atu ki aí, ʻoku lava ʻe he meʻangaue scan ʻoku ui ko Bluetooth GATT fehokotaki mo ha niʻihi ʻo e ngaahi sensors. ʻOku fakaʻata heni ʻa e scan device ke fakaha ʻi he taimi kotoa pe ʻoku ʻi ai ha liliu ʻi he ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga pe vakai ki he ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga sensor resistance lolotonga, fakaʻatā ha ngaahi liliu lahi. Ka neongo ia, ʻe lava ke taʻofi ʻa e tuʻuakí ʻaki hano fakafehokotaki; ʻi hono fai iá, he ʻikai lava ke fakahoko ha ngaahi meʻangaue kehe koeʻuhi he ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo sio ki he sensor resistance.

  ʻOku lava ʻe he ngaahi laipeli Bluetooth kuo ʻosi langa ʻi he ngaahi laipeli talitotongi ʻo ʻai ke scan ʻa e ngaahi maama kamo mo e fehokotakiʻanga ʻo fakafou ʻi gatt. Koeʻuhi ko e fetuʻutaki bluetooth ivi maʻulalo, kehekehe ʻa e sensors, tautautefito ki he SDKs, ʻoku ʻikai fie maʻu. Pea, ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke ʻi ai ha totongi makasini ʻi he ngaahi tuʻunga ʻo e server.

  Fakaʻaongaʻi fakapisinisi ʻo e maama kamo sensors

  Tīsema 6, 2013, ko e taimi naʻe lesisita ai ʻa e ʻuluaki sīpinga ʻo e maama kamo ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e pisinisí. ʻO aʻu mai ki he ʻaho ni, kuo fakamoʻui ʻa e iBeacons ʻi hono 254 ngaahi falekoloa fakatau fakamovetevete ʻi he ʻIunaiteti Siteiti ʻe he Kautaha Apple. ʻAmui ange, Naʻe fakaʻaongaʻi ʻe Mekitonolo ʻa e sensors ʻi hono ngaahi falekoloa ke fakalele ʻaki ha ngaahi foaki makehe ki heʻene kau kasitomaa.

  ʻOku maʻu ʻe he Bluetooth ivi maʻulalo ʻa e maama kamo lahi hono ngāue ʻaki e ngaahi filí ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe. ʻOku lahi e ngaahi lelei ʻoku maʻu ʻe he tekinolosia, ko e tokotaha mahuʻinga taha ia te ne lava ʻo ʻave ʻa e ngaahi fakamatala tuʻuaki mo e fakamatala ki he kau teuteu kasitomaa. ʻI he angamahení, hoko ʻa e maama kamo ko ha fehokotakiʻanga ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi fakakaukau, foaki e fakamatala fakapisinisi ki he kau kasitomaa. ʻE lava ke fakapipiki ha ngaahi maama kamo lahi ʻi loto ʻi ha feituʻu, hangē ko e ngaahi malaʻe vakapuná, ngaahi falekoloa, ngaahi kautahá, ngaahi kalapu, ngaahi loki fakapuleʻangá, ʻo fakamafola atu ai ʻa e fakamatala totonú ki he ngaahi nāunau ʻoku toʻotoʻo holo pē. Ko hono maʻu pē ʻe kinautolu ʻoku nau fakaʻaongaʻí e fakamatalá, te nau lava ʻo fakaʻaongaʻi ia ki ha ngaahi taumuʻa ke fekumi ki ai, tali ki he fakamatalá, vahevahe ʻa e fakamatalá, pe ngaahi ʻuhinga kehe ʻo e moʻui fakafalala ki he pōpoaki naʻe maʻú.

  ʻE lava foki ke fakaʻaongaʻi ʻe marketers Bluetooth maama kamo ʻi he taimi ʻoku fehokotaki ai mo ngalingali fai fehokotaki kau kasitomaa. ʻOku maʻu ʻe he ngaahi pisinisi ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e maama kamo ha ngaahi faingamalie maʻolunga ange ke maʻu targeting foki ʻi he standings piliki mo e sima. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi maama maama ko ʻeni ha ngaahi totongi fakafoki ki ha pisinisi. ʻOku kau ai;

    • Maʻu ʻe he ngaahi maama kamo ha ʻilo lahi ange ki he kasitomaa. Hange ko ʻeni, ʻoku ʻilo ʻe ha retailer ʻa e loloa ʻo e taimi ke fai ai ʻe ha kasitoma ʻa e ʻaʻahi hono hoko ki he falekoloa. ʻOku toe fakatokangaʻi foki ʻe he ngaahi koloa fakataua ʻa e feituʻu ʻoku fakamoleki ʻe he tokolahi taha ʻo e kau kasitomaa ʻi he falekoloa ko ia. ʻE lava ke tokoni ʻa e fakamatala ʻi he taimi ʻoku fakatonutonu ai ʻa e ngaahi netiueka tuʻuaki mo e ngaahi tohi kole pe ʻi he taimi retargeting ha maketi pau.
    • ʻOku fakatupulaki ʻe he ngaahi maama kamo ʻa e mateaki ʻa e kau kasitomaa. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi maama kamo ha fakamatala tuʻuaki ʻo fakafou ʻi he lomiʻi-mo e-tanaki ʻo e ngaahi ʻota pea ʻaki hono fakapaleʻi e ʻao fakatuʻasino ʻo e kau kasitomaa ʻi he falekoloa.
    • Lahi ʻo e tuʻuaki koloa. ʻOku hanga ʻe hono fakaʻaongaʻi ʻo e Bluetooth maama kamo ʻi he laine mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e koloa mo e ngaahi ʻota tokoni. ʻOku meimei ke fakatokangaʻi ʻeni ʻi stadiums lolotonga e ngaahi polokalama sipoti. ʻI he ngaahi maama kamo mo e tohi kole ʻa e malaʻe vaʻinga, ʻoku aʻu e kau ʻaʻahi ki ha tuʻunga ke maʻu ai ha ngaahi popoaki fekauʻaki mo e meʻakai mo e kia endorses fakatau ʻi he taimi ʻe niʻihi.

  ʻOku ʻikai fakanatula pe hono fakangatangata ʻe he ngaahi fili ʻi ʻolunga ha taha ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo Bluetooth ivi maʻulalo sensors. ʻOku moʻulaloa ʻa e meʻa kotoa pe ki he mohu founga mo e misi.

  Faka-ʻAtenino: Laukonga mo mapuleʻi sensor resistance fakamatala ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth

  ʻOku fakataumuʻa ʻa e konga ko ʻeni ʻi hono tanaki sensor resistance fakamatala mei ha kiʻi mafana faingofua sensor resistance pea ʻave ia ki ha komipiuta ʻo fakafou ʻi Bluetooth fetuʻutaki. ʻI he tafaʻaki ʻe taha ʻo ha komipiuta, kuo pau ke tohi ha kiʻi fakamatala siʻisiʻi bluetooth sensor resistance Arduino. ʻE fakahu ia ʻamuiange ʻi he poate Arduino, tokoni ki he taimi ʻi he monitoa fakahokohoko pea sio ki he fakamatala sensor resistance.

  Kuo pau ke lava ʻo maʻu ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení kae lava ke lele lelei ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení

    • Arduino toʻo Microcontroller
    • Senitā Hisitōlia Fakafāmil-05 MOKOBlue Bluetooth module
    • ʻEa sensor resistance
    • Keipolo USB
    • ʻOloveti uaea
    • Palakipoe

  Sitepu 1: Fokotuʻu ʻa e Ngaahi Fehokotakiʻanga ʻo e Vahaʻa-mohé

  Fokotuʻu ʻa e Ngaahi Fehokotakiʻanga ʻo e Vahaʻa-mohé

  Ke kamata ʻa e ngāué, fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga ʻo e papa Arduino ʻo hangē ko ia ʻi he fakatātā ʻi ʻolungá. ʻOku fokotuʻu ʻa e fehokotaki Bluetooth ʻi he vahaʻa ʻo e Bluetooth module mo e komipiuta hili hono fai ʻo e ngaahi fehokotakiʻanga ko ʻeni.

  ʻOku fakaʻaongaʻi ha voltage divider ke fakafehokotaki ʻaki ʻa e HC-05 Bluetooth ʻeni ki he ngaahi laine voltage. Ko e HC-05 ʻe ala maumau kapau ʻoku ʻikai malohi feʻunga ke poupouʻi ha laine 5V. ʻOku fie maʻu ke fakafehokotaki ia ki ha laine 3.3V, ʻa ia ʻoku ne tauhi koe ʻi he tafaʻaki ʻoku malu. ʻOku fehokotaki ʻa e Bluetooth TX module ki he R.X ʻa e Arduino, lolotonga ʻoku fehokotaki ʻa e Bluetooth R.X pin module ki he pin TX ʻa e Arduino.

  Sitepu 2: Fokotuʻu ha Ngaahi Fehokotakiʻanga Bluetooth

  Hili hono fokotuʻutuʻu lelei e ngaahi fehokotakiʻanga ʻo e vahaʻa taimi, ʻoku totonu ke ke lava ʻo sio ki ha kemo ʻi he Bluetooth module ʻo fakahaaʻi ai ʻoku ngaue pea ʻoku mateuteu ke fakatauhoa mo e P.C.

  Telia naʻa ʻikai maʻu ʻe he komipiuta ʻoku ke fakaʻaongaʻi ʻa e Bluetooth, fokotuʻu ʻa e fehokotaki mo ha niʻihi Bluetooth dongle. Kapau ʻoku ʻi ai ha Bluetooth kuo toe langa ʻi he komipiutá, ʻalu ki he konga ʻo e Pēnolo Koná (Contol Panel) pea fili -> Nā maʻuʻanga tokoni mo e Ongó -> ʻa e tanaki ha Device ʻi he konga ki he ʻaikoni Bluetooth ʻi he taskbar. ʻOku totonu ke ʻiloʻi ʻe he komipiutá ʻa e HC-05 Bluetooth module pea fakatauhoa ʻa e komipiuta mo e HC-05 module. Fakaʻaongaʻi ʻa e ʻ1234’ pe ‘0000’ ko e kouti fakahoa.

  Sitepu 3: Download ʻa e Kouti Arduino

  Fakaava ʻa e Arduino IDE hili hono fakatauhoa lelei ʻa e Bluetooth module. Download pea mahino kiate koe ʻa e ngaahi kouti kae ʻoua naʻa fakakau ai ha ngaahi laipeli makehe.

  Sitepu 4: Upload Hoʻo Kouti Arduino

  Upload Bluetooth sensor resistance mei he Kouti Arduino

  ʻUluakí, fakapapauʻi kuo mahino lelei kiate koe pea fakapapauʻi hoʻo ngaahi tā fakatātā kimuʻa pea upload. Fai ʻa e ngaahi liliu ʻoku fie maʻú kapau ʻoku ʻi ai ha fie maʻu. Hili ascertaining ʻa e fakatataa, fili ʻa e palakipoe totonu pea fili ʻa e taulanga totonu ke fehokotaki mo e palakipoe Arduino. Pea ʻalu ki he Tools -> Pooti mo e Ngaahi Meʻangāué -> Naʻe fekauʻaki ʻa e palakipoe. Ke fakahoko totonu ʻa e founga ngāué, lomiʻi ʻi he Arduino Uno to COM3.

  Hili hono fokotuʻu ʻo e taulanga mo e palakipoe totonu, disconnect ʻa e R.X kato mo e TX mei he poate Arduino, pea upload leva hoʻo kouti Arduino. ʻOku ngalingali te ke maʻu ha fehalaaki ʻo fakahaaʻi ai ʻoku femoʻuekina ʻa e taulanga COM ʻi he taimi ʻoku teʻeki ai ke ke motuhi ʻa e TX mo e R.X. kato. Upload ʻa e koutí ʻi he ʻosi pē hono motuhi hoʻo, pea fakafehokotaki ʻa e TX kato mo e R.X. ki honau ngaahi tuʻunga angamahení.

  Sitepu 5: Ko Hono Maʻu ʻo e Fakamatala Fakaʻosí

  Ko hono maʻu ʻo e fakamatala Bluetooth sensor resistance

  Fakahoko ʻa e maʻuʻanga ivi malohi ki he poate Arduino pea taʻofi ʻa e keipolo USB ʻo fakafehokotaki ʻa e komipiuta ʻa e poate Arduino. ʻI he fokotuʻutuʻu ko ʻeni, ʻoku tanaki ʻe he poate Arduino sensor resistance ʻa e fakamatala ʻo fakafou ʻi Bluetooth fetuʻutaki ʻoku ʻave ia ki he komipiuta ʻaki ha keipolo USB.

  Hoko Atu, fokotuʻu ʻa ia ʻoku fakafehokotaki ʻe com taulanga ʻa e Bluetooth module ke sio ki he fakamatala sensor resistance ʻo e monitoa. ʻI he taskbar, lomiʻi ʻi he ʻaikoni Bluetooth pea fili ʻa e ʻOpen Settings,’ pea titolo leva ʻa e ʻ COM Ports.’ ʻOku totonu ke ke lava ʻo sio ki ha com ports ʻoku fakafehokotaki ki he HC-05 module. Fakapapauʻi kuó ke fakatokangaʻi fakalelei ʻa e ʻfeohi lelei ʻa e’ taulanga, pea ʻalu leva ki he fakatata ʻo e Arduino ʻo lomiʻi ʻi he Tools-> Pooti. Fili ʻa e taulanga ʻoku faitatau mo e ʻfeohi’ taulanga. Ko ʻene fokotuʻu pē ʻa e meʻa kotoa, fakaava ʻa e monitoa fakahokohoko ʻo e taulanga ʻi he feituʻu ʻoku fakaʻaliʻali ai ʻa e taimi mo e mafana sensor resistance fakamatala. Lomiʻi ʻi he maloloʻanga ʻo e poate ʻa e Arduino ke vakaiʻi e fakamatala mei he sekoni ʻe noa onwards.

  Sitepu 6: Fakaleleiʻi e Palopalemá

  Hili hono fakatokangaʻi ha vahaʻataimi ʻo e 2 sekoni ʻe ua ʻi he taimi fakatouʻosi ʻa e fakamatala ʻi he monitoa ʻo e fakahokohoko mo e mafana ʻo e Bluetooth accelerometer sensor resistance, ʻiloʻi ʻoku hoko lelei ʻa e meʻa kotoa pē. Ka neongo ia, ʻe lava ke kiʻi toloi ha niʻihi ʻo e ngaahi nʻe ala hoko ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi laukonga ʻoku fie maʻu mo angamaheni lolotonga hono ʻave ʻo e fakamatala. ʻOku ngalingali te ke fehangahangai mo ha ngaahi palopalema mo ha ngaahi fehalaaki ʻo kapau ʻoku ke foʻou ke fakaʻaongaʻi ʻa e fehokotaki Bluetooth ʻa ʻArduino. Ke fakaʻehiʻehi mei ha taha ʻo e ngaahi palopalema ko ʻení, fakapapauʻi kuó ke muimui totonu ki he ngaahi meʻa ko ʻení.

    • Vakaiʻi ʻo e kanita ʻoku tuʻu maʻu mo totonu ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga R.X kato mo e TX.
    • Vakaiʻi fakaleleiʻi ʻoku fehokotaki lelei ʻa e Bluetooth module, pea ke malu feʻunga, fakaʻaongaʻi ha voltage divider circuit pe fakahoko ʻa e HC-05 ki he 3.3V. ʻOua ʻaupito naʻá ke teitei fakaʻaongaʻi ʻa e 5V.
    • ʻE lava ʻe ha fehokotakiʻanga ʻoku homohomo ʻo fakatupu ke taʻofi e ngaue ʻa e Bluetooth module. Fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ha hokohoko atu hono tataki ke pete ʻi he Bluetooth module, fakahaaʻi ʻoku fakalelei.
    • Lolotonga hono upload e ngaahi ta fakatataa, fili ʻa e ngaahi ports mo e papa COM totonu. Makehe mei ai, fakakaukau ki hono fili ʻo e taulanga Feʻunga Bluetooth module ke ke lava ʻo sio ki he fakamatala ʻi he monitoa fakahokohoko.
    • Hangē ko hono fakamatalaʻi ʻi he sitepú 4, upload ʻa e ngaahi ta fakatataa pea manatuʻi ke disconnect pea toe fetuʻutaki ʻi he taimi ʻoku upload ai ʻa e fakatataa.
    • Fakapapauʻi ko e HC-05 ʻOku feʻunga ʻa e Bluetooth module mo hoʻo komipiuta kimuʻa pea ke toki ʻahiʻahiʻi ia.

  ʻOku faingofua pē ʻa e fetuʻutaki Bluetooth Arduino ke fakahoko ʻi he taimi ʻoku toutou fakaʻaongaʻi aí. Ko ʻene ongoʻi fiemalie pe ha taha ki ai, ʻoku hangatonu pē ke ʻave mo maʻu mai ha fakamatala.

  Vahevahe ʻa e Post ko ʻeni

  mokoblue-logo

  Talanoa mo ha mataotao Bluetooth IoT

  Aleaʻi Bluetooth maama, Module, mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e huʻanga ngaahi meʻa mo e ngaahi meʻangaue Bluetooth angamaheni ki hoʻo ngaue IoT
  mokoblue-logo

  Fakataimi-tepileʻi ha fakaʻaliʻ

  ʻOku fakapalofesinale ʻa e MOKO ʻi bluetooth tekinolosia, Kaka ki he tumutumu ʻo hoʻo maketi mo ioT taukei