Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

Ngaahi Maama ʻi hono Ngaohi ʻo e Koloá

Telia naʻa ke kau malohi ʻi he fakamaketi pe maʻu ha pisinisi ngaohiʻanga koloa, mahalo ʻokú ke ʻiloʻi ʻa e tekinolosia ʻo e Bluetooth beacon. Naʻe fakaleleiʻi lahi ʻe he polokalama maama kamo naʻe kamata ʻe he Google ʻa hono fakatokangaʻi mo aʻusia ʻe he ngaahi kulupu ʻaki hono ʻoatu ha ngaahi maama taʻetotongi. Talu mei he kamataʻanga ʻo e 2013, ʻoku hoko mai ʻa e tekinolosia ʻo e maama kamo ʻi ha founga loloa pea ʻoku kei fie maʻu pe ke hokohoko atu ʻene tupulaki. Naʻe ʻamanaki atu ʻa e ngaahi fakakaukau ki he maketi fakamamani lahi ʻe 2024, ʻoku ngalingali ʻoku fuʻu lakasi ʻa e tekinolosia Bluetooth maama kamo ʻi he $25 fakaʻilonga piliona. ʻI he ngaahi taʻu ka hoko maí, ʻOku fie maʻu ʻa e tekinolosia Bluetooth mama ke ne fakahoko ha fatongia mahuʻinga ʻi he ngaohiʻanga koloa ʻo hange ko ia ʻoku lahi hono ngaahi meʻa ʻe malava.MOKO ʻoku kehekehe ʻa e tekinolosia Bluetooth ngaahi maama kamo, foaki ʻa e ngaahi seti lelei taha ki hono muimuiʻi ʻo e fekumí. ʻI he fakamatala ko ʻení, te tau vakaiʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi maama Bluetooth ʻi hono ngaohi ʻo e koloa, kau ai ʻa e; vakaiʻi ʻo e tokotaha ngāué mo e koloa, maʻuʻanga tokoní, toʻu tangata ʻo e fakamatalá, fakamaketi, vakaiʻi ʻo e malú mo e maluʻí, vakaiʻi ʻo e ngaohiʻanga meʻá, mo e feituʻu ʻi fale.

Muimuiʻi mo tokangaʻi ʻo e koloá

Ko e taimi ʻoku hoko mai ai ki hono muimuiʻi mo tokangaʻi ʻo e koloa, ʻOku ʻi ai ha fatongia mahuʻinga ʻaupito ʻo e ngaahi maama Bluetooth. ʻOku tokoni ʻa e tekinolosia Bluetooth mama ki he kau ngaue tukuʻanga koloa ke nau maʻu ha fakamatala moʻoni pea vakaiʻi fakalelei ʻa e uta koloa mei he feituʻu ʻe taha ki he feituʻu ʻe taha. ʻOku lava ʻe ble beacons ʻo ʻai ke ʻiloʻi fakalelei ʻe kinautolu ʻoku ʻanautolu ʻa e ngaahi koloa naʻe ʻave mo kinautolu ʻoku tatali ki he fefonongaʻaki. ʻIkai ngata ai, mo ha maama kamo ʻa BLE, ʻoku faingofua ange ke vakaiʻi lelei e ngaahi koloa mamafa ʻo fakasiʻisiʻi ai e fakatuʻutamaki ʻo e kaihaʻa, taʻeʻaonga mo hono puleʻi halaʻi ki ha konga lahi. Pea, ʻoku hanga ʻe he tekinolosia ʻo e BLE beacon ʻo fakaleleiʻi lahi ʻa e ngaahi feituʻu ʻoku tauhi ai ʻa e kau ngaue kotoa ke nau teiti mo ha ngaahi ʻota taʻe kakato pe ko e ngaahi koloa ʻoku ʻave ki he feituʻu hala. ʻOku ne toe lava foki ʻo fakafaikehekeheʻi ʻa e kau pule ʻa e stock foʻou mo motuʻa.

Asset tracking and management

Vakaiʻi ʻo e malú mo e maluʻí

ʻOku fakapapauʻi ʻe bluetooth maama kamo ʻa hono muimuiʻi vave ʻo e koloa’ tafe mai lolotonga e tufakiʻanga nāunaú, fakatupulaki e malu ʻaki hono ʻoatu e fakamatala moʻoní. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono ʻomi ʻe he ngaahi maama Bluetooth ha ngaahi feituʻu ki he koloa mo e ʻota, ka ʻoku nau toe ʻomi foki mo ha feituʻu ki he ngaahi kongokonga mo e ngaahi meʻangāue naʻe ʻikai fakahokó. Ko ia, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e founga ko ʻeni ʻe he kau faʻu koloa ʻi hono poupouʻi ke kumi vave ʻa e meʻangaue ʻoku fie maʻu ʻi he ngaahi tuʻunga ʻo e faiva. ʻOku ʻikai tali ʻe he ʻinivenitoli totonú ʻa e ngaahi koloa ʻoku fuʻu tōtuʻá mo e koloa ʻoku ʻikai fuʻu tōtuʻá, ʻo tokoni ai ke toe lahi ange ʻa e ngaahi meʻa naʻe faí. Mo e maama kamo ʻa BLE, maʻu ʻe he kau ngāué ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e lava ke maʻu e koloá, lahi mo e feituʻu. ʻOku hanga ʻe hono vakaiʻi fakalelei ʻo e koloa mo e koloa ʻi he ngaahi ngaueʻanga ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e frauds mo e kaihaʻa.

Safetyandsecuritymonitoring

Toʻu Tangata ʻAnalaisó mo e Fakamatalá

ʻI hono fakafehoanaki ki he ngaahi tekinolosia kehe ʻo e fakamaketi, ʻOku fakaiku ʻa e tekinolosia Bluetooth maama kamo ki hono ʻanalaiso mo e toʻu tangata fakamatala. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi he tokoni ʻa e founga fakamaketi ʻoku fakatefito ʻi he fakamaketi ʻi hono tanaki ʻo e fakamatala ka ʻoku ne toe lava foki ʻo ʻai ha taha ke ne maʻu ʻa e ʻ taki .ʻ ʻI he lisi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ne tataki e koloa ʻi he pisinisi ngaohiʻanga koloa, ʻoku siʻisiʻi ʻaupito e faingamalie ʻo e ngaahi maumau fakamaketi. Fekauʻaki mo e fekauʻakí, kuo fakatokangaʻi ʻoku fakamatalaʻi mahino ange ʻa e ngaahi maama kamo ʻi he Google ngaahi tuʻuaki. ʻOku fakaʻata ʻe he tekinolosia ʻo e BLE Beacon ʻa e ngaahi maama kamo ke ne ʻave ha lomiʻi maʻolunga ange (FKT), 16 taimi lelei ange ʻi he Google. ʻI he tuʻunga lelei mo e lahi fakatouʻosi, ʻoku ʻikai ha veiveiua ko e ngaahi maama kamo ko hono ʻanalaiso ia mo e senoleita (generator) ki he meimei faʻahinga pisinisi kotoa pe.

Analysis and Data generation

Vakaiʻi hono fokotuʻutuʻú

Kuo tokoni lahi ange ʻa e ola ʻo e koloa mo e koloa ʻi he mamani ʻo e fakakatoa ʻo e misini ʻi he fie maʻu ko ia ke toʻo ʻa e ngaahi lavaki. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau pule ʻa e ngaahi maama kamo ke vakaiʻi ʻaki ʻenau koloa’ ngaohi ʻi he taimi totonu ʻi heʻenau fou atu ʻi he fuʻu ʻakau. ʻOku ʻave ha fakaʻilonga pau naʻe fokotuʻu ʻe he Maama Kamo ki he meʻangaue ʻa e pule ʻoku ha ai ʻa e ngaahi meʻafua kotoa pe ki ha konga pau lolotonga hono ngaohi ʻo e koloa. ʻOku fakaʻata heni ʻa e kau pule ke nau fulifulihi mo lea ʻi ha faʻahinga faingataʻa pe ʻe ala hoko ʻi ha feituʻu moʻoni ʻi he feituʻu.

Productionmonitoring

Vakaiʻi ʻo e koloa mo hono muimuiʻi ʻo e maʻulotu ʻa e tokotaha ngaue

Ko hono muimuiʻi ko ia ʻo e maʻulotu ʻa e kau ngaue mo hono vakaiʻi ʻo e ngaahi koloa ko ha founga ongoʻi taʻefiemalie mo ngaue lahi. ʻOku fakaʻata ʻe he tekinolosia iBeacon ʻa e kau pule ke nau muimuiʻi vave mo totonu ʻa e feituʻu lolotonga ʻo ʻenau kau ngaue ʻo ʻikai ha faingataʻa lahi. ʻOku ʻi ai mo ha ngaahi lelei kehe ʻe niʻihi ʻo hono muimuiʻi ʻo e ngaahi koloa ʻi he ngaahi pisinisi ngaohiʻanga koloa ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e tekinolosia iBeacon ko e;

– ʻOku ne hiki hake ʻa e optimization ʻo e meʻangaue
– ʻOkú ne fakasiʻisiʻi ʻa e totuʻa hono fakatau maí mo e fakamole ki hono no ʻo e meʻangāué
– ʻOkú ne fakaleleiʻi ʻa e ngāue ʻa e pisinisí ʻaki hono fakasiʻisiʻi ʻa e taimi fekumí mo e tatali ki he ngaahi koloa kuo tuʻutuʻuní
– ʻOku ne automates hono tokangaʻi ʻo e ʻinivenitoli
– ʻOku ne fakasiʻisiʻi ʻa e malava ko ia ke holomui pe mole ʻa e meʻangaue

Asset monitoring and Employee attendance tracking

Maʻuʻanga tokoni optimization

ʻE lava ke optimized ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi ha pisinisi ngaohiʻanga koloa ʻe he ngaahi maama kamo. Hange ko ʻeni, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe ha kau pule pisinisi ʻe niʻihi ʻa e ngaahi maama kamo ke fakatotoloʻi ʻa e kau ngaue ʻi he laine ʻi muʻa pea vahe kiate kinautolu ha ngaahi feituʻu ngaue ʻi honau feituʻu ʻi he momeniti ko ia. ʻOku ʻoange heni ki he kau fakatau ha aʻusia maʻongoʻonga mei he faiva ki he tuʻunga tufakiʻanga naunau.

Resourceoptimization

Fakamaketi

ʻE lava ke malie mo makehe ʻa e kau faʻu ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi maama kamo lolotonga e fakamaketi mo ʻenau kau kasitomaa. ʻOsi 50 ki he seniti ʻe taha ʻi ʻolunga 100 ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi kulupu ʻa e tekinolosia ʻo e mama ke fakahoko ʻaki e fakamaketi ʻi honau falekoloa, ʻi he kikiteʻi ʻe he tokolahi ʻe tuʻu hake ʻi he kahaʻu vave mai. ʻOku tokoni ʻa e BLE Bluetooth fakatekinolosia ki he kau kasitomaa ke nau maʻu fakapatonu ngaahi aʻusia fakaʻaongaʻi hange ko e ngaahi fokotuʻu mo e fakamaʻamaʻa. ʻOku ʻi ai ha motolo kautaha fotunga kehekehe ʻoku nau fakahoko e ngaahi sitepu ʻi hono ʻahiʻahiʻi e ngaahi founga fakamaketi foʻou ke fakafiefia mo tohoakiʻi mai e kau kasitomaa.

ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi mama ha mamalohi ʻi he vahaʻa ʻo e kau kasitomaa mo e retailers ʻi he taimi haohaoa. ʻOku tokolahi ange ʻa e kau kasitomaa ʻoku nau maʻu ʻa e loto ke fakatahaʻi ʻenau ngaahi aʻusia fakatau ʻaki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi device toʻoto. Ko e mahuʻinga lahi ange ʻoku ʻomi ki he consumers fakaʻosi ko e determiners mahuʻinga taha ia ʻo e ola lelei ʻo e fakamaketi mama.

Marketing

Feituʻu ʻi fale

Ngaahi koloa ʻi loto ʻi ha makatuʻunga, ʻe lava ke maʻu ʻa e ʻInitaneti pe telefoni toʻotoʻo ʻi hono fakaʻaongaʻi faingofua pe ʻa e ngaahi maama kamo ʻa BLE. ʻOku ʻomi ʻe he navigation ʻi he fale ha ngaahi faingamalie maʻolunga ʻo e tonu ʻo ha faingamalie aofangatuku ʻi he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e ngaahi mama ʻi heʻenau hoko ko e fakafekauʻaki transmitters ʻi he ngaahi founga ʻoku fakatefito ʻi he client. Hange ko ʻeni, fakangofua ʻe he ngaahi kautaha vakapuna ha navigation ki heʻenau kau pasese ʻo fakaʻaongaʻi ha tohi kole. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi konga faʻahi tolu hange ko Cisco mo Aruba ʻi he maama ʻoku fakatefito ʻi he server ʻi hono muimuiʻi e koloa mo e kakai.

Fokotuʻu, mālohi ʻo e ʻeá, fepipikiʻaki, ʻoku ʻiloʻi kotoa e māmá mo e ʻea māfaná ʻe he maama kamo. ʻOku hanga ʻe he meʻa ni kotoa ʻo ʻai ke ola lelei ʻa e tekinolosia Bluetooth mama ʻi he ngaahi ngaueʻanga ngaohiʻanga koloa, ngaahi fakatau fakamovetevete, ngaahi ʻapí, tokangaʻi e moʻui leleí mo e ngaahi tuʻungá. ʻOku kau lelei ʻa e ngaahi pisinisi ngaohiʻanga koloa mo ʻenau kau kasitomaa ʻi he ʻInitaneti ʻaki hono fakatahaʻi ʻa e tekinolosia ʻo e BLE beacon mo e mitia fakasosiale.

Indoorlocation

Fekumi ki ha tokotaha falalaʻanga Bluetooth IoT kautaha ki hoʻo ngaue IoT?