Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

MK103 Bluetooth matapa

MK103 is an IoT gateway that integrated WIFI and Bluetooth Low Energy technology.
It can capture advertising data of surrounding BLE devices through Bluetooth,pea upload ʻa e fakamatala ki he ngaahi servers MQTT ʻo fakafou ʻi he 2.4GHZ WIFI. Based on its functionality, MK103 is mainly used in position tracking, tokangaʻi ʻo e koloa, mo e vakaiʻi ʻe BLE sensors.

• Meʻa ne fokotuʻu ʻi he ESP32 module, poupouʻi ʻa BLE& Fetuʻutaki WiFi
• ʻOlunga 100 mita ʻe scan (feituʻu ʻoku ava)
• Provide US/UK/EU/AU/FR/Israeli/Brazilian/Indian plug types
• Tokoni ʻi he tuʻunga moʻui MQTT kelekele, Aliyun IoT, mo e AWS IoT
• Support API for APP development
• ʻOku lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakatātā maʻá e kau kasitomaá ke nau fakatupulaki ha ngaahi fokotuʻutuʻu mālohi

MQTT IoT Protocol
Alibaba IoT Protocol
AWS IoT Protocol
Ki Muʻa
Hoko Atu

MK103 Bluetooth matapa

MK103 is an IoT gateway that integrated WIFI and Bluetooth Low Energy technology.
It can capture advertising data of surrounding BLE devices through Bluetooth,pea upload ʻa e fakamatala ki he ngaahi servers MQTT ʻo fakafou ʻi he 2.4GHZ WIFI. Based on its functionality, MK103 is mainly used in position tracking, tokangaʻi ʻo e koloa, mo e vakaiʻi ʻe BLE sensors.

• Meʻa ne fokotuʻu ʻi he ESP32 module, poupouʻi ʻa BLE& Fetuʻutaki WiFi
• ʻOlunga 100 mita ʻe scan (feituʻu ʻoku ava)
• Provide US/UK/EU/AU/FR/Israeli/Brazilian/Indian plug types
• Tokoni ʻi he tuʻunga moʻui MQTT kelekele, Aliyun IoT and AWS IoT
• Support API for APP development
• ʻOku lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakatātā maʻá e kau kasitomaá ke nau fakatupulaki ha ngaahi fokotuʻutuʻu mālohi

MQTT IoT Protocol
Alibaba IoT Protocol
AWS IoT Protocol
BLE + Wi-Fi

BLE + Wi-Fi

Scan ʻo e Taimi Moʻoní

Scan ʻo e Taimi Moʻoní

Faingofua Hono Folá

Faingofua Hono Folá

Fakaʻilonga ʻo e tataki

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e DFU-OTA

OTA

Puleʻi ʻo e Koloa Fakapotopoto

MK103 can realize intelligent asset management and save much manual work and cost. Hangē ko ʻení, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ki hono muimuiʻi ʻo e feituʻu ʻoku tuʻu ai e tokotaha ngā, fakaʻaongaʻi ʻo e koloa, mo e mafana ʻo e fale tukuʻanga koloa mo hono vakaiʻi e ʻea hauhau.
MK103 gateway can work with MOKO Bluetooth Beacons to help you monitor your assets in real-time easily.

The Application of MK103 Bluetooth Gateway for Intelligent Asset Management

Puleʻi ʻo e Koloa Fakapotopoto

MK103 can realize intelligent asset management and save much manual work and cost. Hangē ko ʻení, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ki hono muimuiʻi ʻo e feituʻu ʻoku tuʻu ai e tokotaha ngā, fakaʻaongaʻi ʻo e koloa, mo e mafana ʻo e fale tukuʻanga koloa mo hono vakaiʻi e ʻea hauhau.
MK103 gateway can work with MOKO Bluetooth Beacons to help you monitor your assets in real-time easily.

The Working Principle of MK103 Bluetooth Gateway

How MK103 IoT gateway works?

MK103 IoT gateway can obtain advertising data of all BLE 4.2 mo e ngaahi device ʻi lalo hangē ko e iBeacon, Eddystone, Sensor resistance fakamatala, etc., pea ʻave ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻu ki he ʻao ʻo fakafou ʻi he MQTT protocol.

Ngāue faingofua mo e fokotuʻutuʻu faingofua

MK103 is easy for installation, te ke lava ʻo fokotuʻu ia ʻi ho falé, ʻōfisí, fale tukuʻanga koloa, pea ko e fē pē ha feituʻu ʻoku ʻi ai ha mālohi socket. ʻI he mobile APP, ʻe faingofua pe haʻo configure mo fokotuʻu ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e huʻanga pea maʻu vave ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻu.

Simple Operation and Easy Configuration of MK103 Bluetooth Gateway

Ngāue faingofua mo e fokotuʻutuʻu faingofua

MK103 is easy for installation, te ke lava ʻo fokotuʻu ia ʻi ho falé, ʻōfisí, fale tukuʻanga koloa, pea ko e fē pē ha feituʻu ʻoku ʻi ai ha mālohi socket. ʻI he mobile APP, ʻe faingofua pe haʻo configure mo fokotuʻu ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e huʻanga pea maʻu vave ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻu.

The Dimensions of MK103 Bluetooth Gateway

Ngaahi Koloa Fakatuʻasinó

Maʻuʻanga ivi

90VAC-240VAC

Power Output

90VAC-240VAC,16Ko ha Makisi

Faʻahinga ʻo e palaki

US/AU/EU/FR/UK/India/Brazil etc

Ngaahi Nāunaú

ABS-FR

Lanú

Hinehina

Ngāue Wi-Fi

Wireless

IEEE 802.11b/g/n

Tuʻo lahi hono fakaʻaongaʻí

2.400 – 2.4835 GHz

Mālohi ʻo e Tx

Ngaahi Meʻa Kehekehe

Aʻu ki 100m ʻi ha feituʻu ʻoku ava

Maluʻí

Fakaava/WEP/UAPA/WPA2

Upgrade mode

OTA

Ngaahi fakangatangata ʻo e hardware

MCU

ESP32

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ʻo e device

Meʻa Lomi

1 button ki he ngāué

ʻEnitena

ʻI he palakipoe PCB ʻenitena

Ngaahi fie maʻu ki he ʻatakai

Māfana Hono Fakalelé

0°C ki he - 40°C

ʻEa hauhau (ʻikai vai)

10% ke 90%

Certifications

ʻAmelika

UL& FCC sdoc

ʻIulope

CE.BYU.

ʻE lava ke fakapatonu ha certifications kehe, pea ʻe lava ke tokoni ʻa e kau ʻenisinia fakapalofesinale MOKO ki he kau fakatau ke nau fakaʻaongaʻi ʻenau tohi fakamoʻoni pe ʻanautolu

Ngāue Bluetooth

Tuʻunga Maʻ

Bluetooth 4.2

Pelepelengesi ʻa e Rx

-97 uebm

Scan kehekehe

ʻOlungá 100 mita ʻe 10 ʻi he feituʻu ava

Vave hono scan

150 ʻOku ʻi ai ha peketi ʻa BLE ki he Meki hono ua

Meʻa ʻe malava ke scan

100 NGAAHI device ʻa BLE Meki

Server Access Protocols

MQTT

V3.1.1 TCP/TSL

Server

Tuʻunga moʻui MQTT kelekele, AWS IOT, ʻAli IoT

Ngāue Tokoni ʻOku Feʻunga mo Tokoní

Peketi

Fakaʻilonga, fakaʻilonga, puha kofukofu

Polokalama fakakomipiuta

Tali ʻa e ngaahi mālohi angamahení, ʻOku ʻomi ʻe he MOKO schematic fakatataa ki he kau fakatau ke fakatupulaki ʻenau ngaahi koloa malohi

ʻOku maʻu ʻe BLE Data ʻa e

ʻOku maʻu ʻe BLE Data ʻa e

Puleʻi ʻo e Koloá

Puleʻi ʻo e Koloá

Ko Hono Fakatotoloʻi ʻe he Kau Ng

Ko Hono Fakatotoloʻi ʻe he Kau Ng

Vakaiʻi ʻo e ʻatakai

Vakaiʻi ʻo e ʻatakai

Positon ʻi fale

Positon ʻi fale

Vitiō

The Video of MK103 Bluetooth Gateway
Bubble Background Popup

Tau talanoa

Te mau ʻoatu ʻa e faile kiate koe

   Ko e ha e faʻahinga fakamatala fakapepa ʻoku ke fie maʻu?
Bubble Background Popup

ʻE ʻave ʻe heʻemau ʻenisinia ʻa e faile ki hoʻo ʻimeili, Kataki ʻo vakaiʻi fakalelei ia ʻi hoʻo ʻimeili !

Ko e Bakground ʻo Pop1