Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

MK106 Bluetooth Gateway

MK106 is a small Bluetooth gateway plug that integrates WIFI and Bluetooth Low Energy technology.
MK106 gateway is suitable for type I socket and easy for installation. The plug works as a BLE scanner to gather Bluetooth broadcast data of surrounding BLE devices, and upload these data frames to the MQTT server through 2.4Ghz WIFI. It is mainly used for position tracking and BLE sensors monitoring.

• Meʻa ne fokotuʻu ʻi he ESP32 module, poupouʻi ʻa BLE& Fetuʻutaki WiFi
• ʻOlunga 100 mita ʻe scan (feituʻu ʻoku ava)
• Tokoni ʻi he tuʻunga moʻui MQTT kelekele, Aliyun IoT, mo e AWS IoT
• Tokoni API ki hono fakatupulaki ʻo e APP
• ʻOku lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakatātā maʻá e kau kasitomaá ke nau fakatupulaki ha ngaahi fokotuʻutuʻu mālohi

MQTT IoT Protocol
Alibaba IoT Protocol
AWS IoT Protocol
Ki Muʻa
Hoko Atu

MK106 Bluetooth Gateway

MK106 is a small Bluetooth gateway plug that integrates WIFI and Bluetooth Low Energy technology.
MK106 gateway is suitable for type I socket and easy for installation. The plug works as a BLE scanner to gather Bluetooth broadcast data of surrounding BLE devices, and upload these data frames to the MQTT server through 2.4Ghz WIFI. It is mainly used for position tracking and BLE sensors monitoring.

• Meʻa ne fokotuʻu ʻi he ESP32 module, poupouʻi ʻa BLE& Fetuʻutaki WiFi
• ʻOlunga 100 mita ʻe scan (feituʻu ʻoku ava)
• Tokoni ʻi he tuʻunga moʻui MQTT kelekele, Aliyun IoT, mo e AWS IoT
• Tokoni API ki hono fakatupulaki ʻo e APP
• ʻOku lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakatātā maʻá e kau kasitomaá ke nau fakatupulaki ha ngaahi fokotuʻutuʻu mālohi

MQTT IoT Protocol
Alibaba IoT Protocol
AWS IoT Protocol
BLE + Wi-Fi

BLE + Wi-Fi

Scan ʻo e Taimi Moʻoní

Scan ʻo e Taimi Moʻoní

Faingofua Hono Folá

Faingofua Hono Folá

Fakaʻilonga ʻo e tataki

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e DFU-OTA

OTA

Puleʻi ʻo e Koloa Fakapotopoto

MK106 can realize intelligent asset management and save much manual work and cost. Hangē ko ʻení, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ki hono muimuiʻi ʻo e feituʻu ʻoku tuʻu ai e tokotaha ngā, fakaʻaongaʻi ʻo e koloa, mo e mafana ʻo e fale tukuʻanga koloa mo hono vakaiʻi e ʻea hauhau.
MK106 gateway can work with MOKO Bluetooth Beacons to help you monitor your assets in real-time easily.

Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e MK106 Bluetooth matapa ki hono tokangaʻi ʻo e koloa fakapotopoto

Puleʻi ʻo e Koloa Fakapotopoto

MK106 can realize intelligent asset management and save much manual work and cost. Hangē ko ʻení, ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ki hono muimuiʻi ʻo e feituʻu ʻoku tuʻu ai e tokotaha ngā, fakaʻaongaʻi ʻo e koloa, mo e mafana ʻo e fale tukuʻanga koloa mo hono vakaiʻi e ʻea hauhau.
MK106 gateway can work with MOKO Bluetooth Beacons to help you monitor your assets in real-time easily.

The Working Principle of MK106 Bluetooth Gateway

How MK106 gateway works?

MK106 gateway can obtain advertising data of all BLE 4.2 mo e ngaahi device ʻi lalo hangē ko e iBeacon, Eddystone, Sensor resistance fakamatala, etc., pea ʻave ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻu ki he ʻao ʻo fakafou ʻi he MQTT protocol.

Ngāue faingofua mo e fokotuʻutuʻu faingofua

MK106 is easy for installation, te ke lava ʻo fokotuʻu ia ʻi ho falé, ʻōfisí, fale tukuʻanga koloa, pea ko e fē pē ha feituʻu ʻoku ʻi ai ha mālohi socket. ʻI he mobile APP, ʻe faingofua pe haʻo configure mo fokotuʻu ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e huʻanga pea maʻu vave ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻu.

Ngaue faingofua mo e fokotuʻutuʻu faingofua ʻo e MK106 Bluetooth huʻanga

Ngāue faingofua mo e fokotuʻutuʻu faingofua

MK106 is easy for installation, te ke lava ʻo fokotuʻu ia ʻi ho falé, ʻōfisí, fale tukuʻanga koloa, pea ko e fē pē ha feituʻu ʻoku ʻi ai ha mālohi socket. ʻI he mobile APP, ʻe faingofua pe haʻo configure mo fokotuʻu ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e huʻanga pea maʻu vave ʻa e fakamatala ʻoku fie maʻu.

The Dimensions of MK106 Bluetooth Gateway

Ngaahi Koloa Fakatuʻasinó

Maʻuʻanga ivi

240VAC

Power Output

240VAC,10Ko ha Makisi

Faʻahinga ʻo e palaki

AU

Ngaahi Nāunaú

ABS-FR

Lanú

Hinehina

Fua ʻo e(LxWxH)

95x43.5x59mm

Ngāue Wi-Fi

Wireless

IEEE 802.11b/g/n

Tuʻo lahi hono fakaʻaongaʻí

2.400 – 2.4835 GHz

Mālohi ʻo e Tx

Ngaahi Meʻa Kehekehe

Aʻu ki 100m ʻi ha feituʻu ʻoku ava

Maluʻí

Fakaava/WEP/UAPA/WPA2

Upgrade mode

OTA

Ngaahi fakangatangata ʻo e hardware

MCU

ESP32

TATAKI

Fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ʻo e device

Meʻa Lomi

1 button ki he ngāué

ʻEnitena

ʻI he palakipoe PCB ʻenitena

Ngaahi fie maʻu ki he ʻatakai

Māfana Hono Fakalelé

0°C ki he - 40°C

ʻEa hauhau (ʻikai vai)

10% ke 90%

Certifications

Austrilian

SAA&RCM

ʻE lava ke fakapatonu ha certifications kehe, pea ʻe lava ke tokoni ʻa e kau ʻenisinia fakapalofesinale MOKO ki he kau fakatau ke nau fakaʻaongaʻi ʻenau tohi fakamoʻoni pe ʻanautolu

Ngāue Bluetooth

Tuʻunga Maʻ

Bluetooth 4.2

Pelepelengesi ʻa e Rx

-97 uebm

Scan kehekehe

ʻOlungá 100 mita ʻe 10 ʻi he feituʻu ava

Vave hono scan

150 ʻOku ʻi ai ha peketi ʻa BLE ki he Meki hono ua

Meʻa ʻe malava ke scan

100 NGAAHI device ʻa BLE Meki

Server Access Protocols

MQTT

V3.1.1 TCP/TSL

Server

Tuʻunga moʻui MQTT kelekele, AWS IOT, ʻAli IoT

Ngāue Tokoni ʻOku Feʻunga mo Tokoní

Peketi

Fakaʻilonga, fakaʻilonga, puha kofukofu

Polokalama fakakomipiuta

Tali ʻa e ngaahi mālohi angamahení, ʻOku ʻomi ʻe he MOKO schematic fakatataa ki he kau fakatau ke fakatupulaki ʻenau ngaahi koloa malohi

ʻOku maʻu ʻe BLE Data ʻa e

ʻOku maʻu ʻe BLE Data ʻa e

Puleʻi ʻo e Koloá

Puleʻi ʻo e Koloá

Ko Hono Fakatotoloʻi ʻe he Kau Ng

Ko Hono Fakatotoloʻi ʻe he Kau Ng

Vakaiʻi ʻo e ʻatakai

Vakaiʻi ʻo e ʻatakai

Positon ʻi fale

Positon ʻi fale

Vitiō

The Video of MK106 Bluetooth Gateway
Bubble Background Popup

Tau talanoa

Te mau ʻoatu ʻa e faile kiate koe

   Ko e ha e faʻahinga fakamatala fakapepa ʻoku ke fie maʻu?
Bubble Background Popup

ʻE ʻave ʻe heʻemau ʻenisinia ʻa e faile ki hoʻo ʻimeili, Kataki ʻo vakaiʻi fakalelei ia ʻi hoʻo ʻimeili !

Ko e Bakground ʻo Pop1