Ngaahi ngaue tokoni Kulupú Toe maʻuʻanga fakamatala

TUʻUNGA LELEI ʻO E ʻATAÁ

ʻOku ʻomi ʻe heʻetau ngaahi naunau Bluetooth IoT lelei ha falalaʻanga, malu, mo e ngaahi founga fakaleleiʻi lelei ki heʻetau kau fakatau.
Kuo MOKO ʻi he ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika kuo laka hake ʻi he 14 ngaahi taʻu. ʻOku fakamoʻoniʻi kitautolu ʻi he BQB, IPC, UL, ISO14001:2015, mo e ISO9001:2015. ʻOku mau faʻa siviʻi e ngaahi koloa ʻi he founga ngaohiʻanga koloa ki he tuʻunga lelei mo e tohi fakamoʻoni fakavahaʻapuleʻanga. ʻE fakamoʻoniʻi ʻa e nāunau kotoa pē ʻi he RoHS, IC, FCC, CE.BYU., TOKOTAHA NGĀUE FAKAʻOFOʻOF, mo e UL. ʻOku mau sivi ʻa e ngaahi koloa kotoa pe ki he ngaahi tuʻunga moʻui ʻo e ODM mo e ODM. ʻE sivi ʻa e tuʻunga leleí ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo ha ngaahi polokalama sivi makehe, ngaahi meʻangāue totonu kuo ʻosi fokotuʻutuʻú, pea fiefia hono siviʻi ʻo e lele leleí lolotonga hono tokangaʻi e ngaohiʻanga koloá. Ko ʻetau fakakaukau lelei ko hono aʻusia e fiemalie ʻa e kasitomaa ʻi he talangofua kakato ki he ngaahi holi koloa kae fakasiʻisiʻi e fakamole ke tauhi ha totongi feʻauʻauhi. ʻOku fai hono fili ʻo e tokotaha fakatau koloá ʻaki haʻane fakakaukau ki he ngaahi tokoni ʻoku tānaki atu ki he tuʻunga, tuʻunga ʻoku ʻikai ke ʻi ai hano ʻaonga, ngaahi meʻa ʻe malavá, ola ʻo e savea ki he feituʻú, ngāue ki he kuohilí ʻo e totongí mo hono tufa maí, mo e fakamatala ki he maketi.

PULEʻI ʻO E NGAAHI SEINI ʻOKU MAʻU MEI HE M

Tānaki Atu ki aí, ʻoku vakaiʻi ʻa e ngāué ʻo fakaʻaongaʻi ki ai ʻa e ngaahi tuʻunga ko ʻení: ngāue tokoni ʻa e kasitomaá, ngaahi fakatonutonu ke faí, ngaahi meʻa fekauʻaki mo e maluʻí, fakasītuʻaʻi ʻe he tokanga ki he ngaahi meʻá, lahi ʻo e ngaahi fehalaaki ne maʻ, ʻomi ʻe he sipinga mo e ʻuluaki faiva, puleʻi ʻo e totonú, pea mo hono ʻave taimi totonu. MOKO IoT ʻoku ʻomi ʻe he ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika mo e ngaahi fatongia fakamamani lahi ʻa ʻetau kau kasitomaa ʻaki ʻa e taukei ke lea ʻi he ngaahi taumuʻa fakapisinisi mo e ngaahi taumuʻa ngaue. ʻOku kau ʻi he aʻusia ʻoku ʻomi ʻa e oking ʻilo ki he maʻuʻanga meʻakai fakaemamani lahi mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa Siaina, ngaahi kautaha hu koloa fakahangatonu, tufaki, langa-ki he-mau, ngaahi koloa iiki ʻoku aleapau mo e koloa, mo e ngaahi nāunau ʻota. ʻE lava ke fakamatalaʻi ʻe he ngaahi fie maʻu mo e ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ki hono tauhi mo fokotuʻu ha ngaahi va fetuʻutaki lelei maʻu pe mo MOKO founga tokangaʻi lelei ʻo ʻetau fakamaʻu mo e ngaahi founga tokangaʻi ʻo e naunau. Ko ʻetau certifications ʻo UL, BSCI, ISO14001, ISO13485, mo ISO9001 certifications lava ʻo fakapapauʻi ʻetau tokangaʻi executions. ʻOku ʻomi ʻe he MOKO IoT OEM/ODM Services ha ngaahi koloa lelei ʻi he patiseti. Tatau ai pē pe ʻoku fihi pe kehekehe ʻa e ngaahi meʻa ʻokú ke fie maʻú, te tau lava ʻo langa mo fakahaofi taimi totonu.
Mahalo naʻa fie maʻu ke kamata ʻe heʻetau kau fakatau ha ngaahi ngaue ki hono ngaohi ʻo e koloa foʻou ʻi he taʻu kotoa pe pe faʻu pe ha fanga kiʻi kulupu (batch). ʻI he meʻa ni, te tau akoʻi ʻa e kau ngaue fakatahaʻanga kimuʻa pea kamata ʻa e polokalama foʻou takitaha. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he kau ngaue fakapalofesinale mo akoʻi lelei ʻa e tekinolosia fakamuimui taha ke fakapapauʻi ʻoku maʻolunga ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui lelei. Pea fakanounouʻi ʻa e taimi faʻele ke feʻiloaki ai mo hoʻo palani maketi, fakaleleiʻi ai e feʻauʻauhí.

SAATI ʻO E MAPULEʻI LELEÍ

FILOSOFIA LELEI

ʻOku fakafotunga ʻa e mahino ʻa e MOKO ki he tuʻunga lelei ʻaki hono aʻusia e fiemalie ʻa e kasitomaa mo talangofua kakato ki he ngaahi holi ʻa e kasitoma fekauʻaki mo

  1. founga totonu ʻo hono fakalele ʻo e ngaahi koloa kuo tuʻutuʻuni
  2. ʻo aʻu ki he taimi ʻe uta ai
  3. totongi feʻauʻauhi

Fekumi ki ha kautaha Bluetooth IOT falalaʻanga ki hoʻo ngaue IoT?

Talanoa ki ha taukei