Medical Bluetooth Module Archives » MOKOBlue: ʻUluaki Bluetooth/BLE IoT & Tokotaha ngaohi kapeti poto

  • MOKOBLUE ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo mo e moʻui lelei ʻo fakaʻaongaʻi Bluetooth Module

    8390

    Introduction MOKOBlue Bluetooth module is a compact, mālohi ʻaupito, meʻangaue ʻoku feliliuaki lelei ʻa ia ʻoku fakakau ʻi he tekinolosia Bluetooth. Ko e Mokoblue ko ha malohi ultra maʻulalo Bluetooth module ʻoku ne poupouʻi ʻa PE. (Bluetooth ivi siʻisiʻi) ke feau lelei e fie maʻu ʻa e kasitoma ki he ngaahi polokalama fakafaitoʻo mo e moʻui lelei. Ko Mokoblue Bluetooth module ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo mo e moʻui lelei ko ha sipinga wireless ia ʻoku […]

    Ngaahi Fakaikiikí